;
Szabályzat letöltése


 1.§ Általános rendelkezések

 

 1. A Pannon Egyetem a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség által az egyetemi- főiskolai sport szakmai programjaként kidolgozott Hajós Alfréd Terv célkitűzéseivel egyetértésben ezen szabályzata keretében létrehozza és működteti a Sport és Tanulás Programot, illetve az ebben a programban résztvevő hallgatókat segítő Bizottságot (továbbiakban: Program, illetve STPB). A Program, illetve az STPB létrehozásának célja, hogy a legkiválóbb utánpótlás sportolókat megtartsa a sportnak és biztosítsa, illetve támogassa az Egyetemre való bekerülésüket, tanulás-támogatást nyújtson, valamint segítse elő a sportolói karrier utáni tudásukat hasznosítani képes kiváló emberek elhelyezkedést.

 

 1. Az ismert, sikeres sportolók növelik az Egyetem hírnevét, vonzerejét, ezért az intézmény érdeke a sport területén megfogalmazódó igény kielégítése, az intézmény számára is hírnevet, elismerést hozó sportoló befogadása.

 

 1. A Program és az STPB feladata elősegíteni a Pannon Egyetemre jelentkező, valamint a már a Pannon Egyetemen tanulmányaikat folytató, versenysportoló hallgatók számára a tanulmányaikhoz szükséges felzárkóztató, esélyegyenlőséget biztosító feltételek megteremtése.

 

 1. A Programot és az STPB munkáját az oktató tagok közül a rektor által kinevezett egyetemi koordinátor a Sportiroda segítségével irányítja.

 

 1. Az STPB oktató tagjait a karok és a Testnevelési és Sport Intézet delegálják, a hallgató tagjait a Hallgatói Önkormányzat és a versenysportoló hallgatók csoportja delegálja.

 

 1. Az STPB tagja:

1 fő koordinátor (a Testnevelési és Sport Intézetből), 5 fő mentortanár – karonként egy,

1 fő HÖK által delegált hallgató,

1 fő versenysportoló hallgatók által delegált hallgató.

 

 1. Az STPB egy mentorrendszert működtet, melynek célja a sportolói beiskolázás elősegítése, a sportolók tanulmányi felzárkóztatása, támogatói csomagok összeállítása.

 

 

 

  1. § Az STPB tagjainak feladatai

 

 1. Az STPB kari tagjai, mentortanárai - a programba jelentkezés alapján - figyelemmel kísérik az Egyetemre jelentkező versenysportoló felvételi vizsgájának előkészítését, az érintettek felvételi eljárásának lebonyolításához szükséges feltételek megteremtését. A felvételhez szükséges feltételeket az STPB a tapasztalatokat és eredményeket évente értékelve írja ki a következő évi pályázatot. A Programba befogadás feltétele a pályázó sportoló versenyzői minősítettsége és az adott sportág tanulmányi időszak alatti gyakorlásának biztosíthatósága.

 

 1. Az STPB kari tagjai a felvételi jelentkezések alapján regisztrálják és folyamatosan figyelemmel kísérik az Egyetemre beiratkozott versenysportolót az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, biztosítják az adatok statisztikai célú felhasználását.

 2. Az STPB tagjai felmérik a versenysportoló hallgatók oktatásával kapcsolatos különös igényeket hallgatói és oktatói oldalról egyaránt, koordinálják a szükséges feltételek biztosítását.

 

 1. Az STPB elbírálja és gondozza a versenysportoló hallgatók segítségnyújtására, és kedvezményekre irányuló kérelmeit, illetve a szabályzatok előírásai alapján alternatív megoldási lehetőségeket javasolnak.

 

 1. A kari mentor tanár, véleményezőként részt vesz a versenysportoló hallgató tanulmányi és egyéb kérelmeit elbíráló bizottságok munkájában.

 

 1. A koordinátor rendszeresen konzultál a versenysportoló hallgatókkal, tájékozódik az esetleges újabb igényekről. Kapcsolatot tart a versenysportoló hallgatók oktatóival, figyelemmel kíséri előmenetelüket.

 

 1. Az STPB együttműködve a HÖK-kel és a segítő hallgatói csoport tagjaival elősegíti a versenysportoló hallgatók egyetemi életbe való (szabadidős, kulturális, sport programok, stb.) bekapcsolódását.

 

 

 

  1. § Az STPB működési rendje

 

 1. Az STPB az aktuális szorgalmi időszak második hetének végéig a képzési helyenként illetékes oktatásszervezési egységtől megkapja a programba jelentkező sportoló hallgatók névsorát, illetve a programban résztvevő hallgatók tanulmányi eredményeit. Az STPB dönt az adott félévben a programba felvett illetve a programban bennmaradó hallgatók tagságáról (a továbbiakban: STP hallgatója).

 

 1. Az STP hallgatója sportteljesítményét a Hajós Alfréd Terv által kidolgozott követelmények szerint kell értékelni.

 

 1. Minden tanulmányi félévben legkésőbb a harmadik hét végéig felülvizsgálják a STP hallgatóinak igényeit.

 

 1. Az igényeknek megfelelően a negyedik hét végéig tájékoztatják az STP hallgatóinak képzésében résztvevő tanszékeket, a segítő hallgatói csoport tagjaiból kijelölt mentorokat a segítségnyújtás szükséges módjáról és lehetőségeiről.

 

 1. Az STPB minden tanév elején leírást készít a kölcsönözhető, illetve más módon hozzáférhető tanulást segítő eszközökről, s erről valamint a kölcsönzés módjáról tájékoztatná az STP hallgatókat, mentorokat.

 

 

 

  1. § A koordinátor feladatai

 

 1. Irányítja az STPB munkáját:

  1. gondoskodik a STPB üléseinek megszervezéséről,

  2. gondoskodik az STPB ülések emlékeztetőinek elkészítéséről,

  3. tájékoztatja, illetve értesíti az STPB döntéseiről az Oktatási Igazgatóságot.

 2. Kapcsolatot tart az STPB tagjaival, az Oktatási Igazgatóság vezetőjével, az STP hallgatók sport klubjaival, az Egyetem gazdasági vezetőjével.

 

 1. A tanév végén beszámolót készít az STPB munkájáról és a munka során szerzett tapasztalatokról.

 

 1. Egyéni konzultációk során megismeri az STP hallgatóit.

 

 

 

  1. § Az STP hallgató jogai és kötelességei

 

 1. Az STP hallgatójának joga a felvett tárgyait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, a tárgy oktatójával megbeszélt és dokumentált módon kérelem nélkül kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíteni.

 

 1. Az STP hallgatójának kötelessége egyetemi versenyrendszereken eredményesen képviselni, PR célú rendezvényeken népszerűsíteni az Egyetemet.

 

 

 

  1. § Sportösztöndíj

(1) Sportösztöndíjban részesülhetnek a MOB Héraklész Csillag Programban érintett versenyzők. További támogatás nyújtható az STP hallgató egyedileg elbírált igénye, illetve az Egyetem mindenkori gazdasági helyzetének megfelelően.

 

 

 

 

  1. § Hatálybalépés

 

(1) A jelen szabályzatot a Szenátus a 2013. december 19-i ülésén megtárgyalta és a 111/2013-2014. (XI.29.) sz. határozattal elfogadta. Jelen szabályzat 2014. január 01-jén lép hatályba.

 

 

 

 

Veszprém, 2013. december 20.

 

 

 

 

 

 

Dr. Friedler Ferenc rektorSzabályzat letöltése